Zoran Rašić

Rođen je 1960. godine u Jagodini.

 

Veterinarski fakultet u Beogradu završio 1985. godine.
Magistarski rad pod naslovom „Bakterijska flora priplodnih jaja ćuraka u fazama uskladištenja i inkubacije“ odbranio je na Katedri za mikrobiologiju Veterinarskog fakulteta u Beoigradu 1989. godine. Specijalistički rad iz oblasti mikrobiologije, pod naslovom „Značaj prisustva Salmonella Saint Paul u fazama proizvodnje priplodnih jaja, uzgoju i tovu ćuraka na farmi ćuraka u Svetozarevu“ odbranio je 1991. godine.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj temperature i formaldehida na preživljavanje Salmonella Saint Paul u priplodnim jajima ćuraka“ odbranio je 1993. godine.

 

Od januara 1986. godine u stalnom je radnom odnosu u Veterinarskom specijalističkom institutu „Jagodina“ u Jagodini, a funkciju direktora obavlja od 1999. godine.

 

U periodu 2003. – 2004.godine bio je na funkciji pomoćnika ministra za poljoprivredu – sektor za veterinarstvo.
Funkciju predsednika Veterinarske komore Srbije obavljao je u periodu 2006.-2010. godine. Predstavnik javne službe u Upravnom odboru Veterinarske komore Srbije u periodu 2010.-2014. godine.
Ministarstvo za nauku donelo je odluku o sticanju naučnog zvanja „naučni saradnik“ 2007. godine.
Univerzitet u Novom Sadu je 2009. godine doneo rešenje o izboru u zvanje docenta, nastavnika Univerziteta, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, za užu naučnu oblast „Bolesti životinja i higijena animalnih proizvoda“.
Nastavnik na Poljoprivrednom fakultetu – Departman za veterinarsku medicinu, Novi Sad, na predmetima Sudska veterinarska medicina i Zakonski propisi u veterinarstvu, u periodu 2009. – 2014. Koautor je udžbenika “Bolesti kaveznih ptica” (2009 ; ISBN 978-86-81043-44-8) i “Golubarstvo i bolesti golubova” (2011 ; ISBN 978-86-81043-57-8), što su osnovni udžbenici namenjeni studentima na integrisanim osnovnim akademskim i diplomskim studijama veterinarske medicine, čiji je izdavač Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. U domaćim i stranim naučnim časopisima objavio je oko 60 radova iz oblasti mikrobiologije i zdravstvene zaštite živine i ptica. Od 1990. godine je na listi stalnih sudskih veštaka za oblast veterina – uža specijalnost: zdravstvena zaštita živine i ptica (Sl. glasnik RS br.20/1991; 93/2011).
Od 2012. godine obavlja poslove generalnog sekretara Akademije veterinarske medicine Srpskog veterinarskog društva.

 

Vlada Republike Srbije imenovala ga je 2019.godine za člana Saveta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

 

Kontakt tel: 035.8222.265
e-mail: zoran.rasic@vsijagodina.com