Igor Đorđević

Veterinar u Odeljenju za epizootiologiju kliničku patologiju životinja; Zamenik šefa za serološku dijagnostiku
Od novembra 2004. god. stalno zaposlen u Veterinarskom specijalističkom institutu „Jagodina“ na mestu stručnog saradnika za patologiju domaćih životinja.

 

Rođen u Jagodini 17.08.1976. god. Osnovnu školu završio u Jagodini, a srednju medicinsku školu u Ćupriji.
Fakultet Veterinarske medicine upisao 1995. god., a diplomirao 2003. god. sa prosečnom ocenom 8,59.
Magistarske studije na Fakultetu Veterinarske medicine upisao 2004. god. oblast Patologija i terapija domaćih životinja.
Magistarsku tezu pod nazivom „Ispitivanje stepena patohistoloških promena na Fabricijusovoj burzi i slezini tovnih pilića vakcinisanih različitim tipovima vakcina protiv Gamboro bolesti“ odbranio na Fakultetu veterinarske medicine na katedri za Patološku morfologiju domaćih životinja 21.10.2010. god.
Tokom školske 2015/2016. godine u sklopu Tempus projekta završio je užu specijalizaciju iz oblasti Patološke morfologije na Katedri za patološku morfologiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.

 

Tokom oktobra 2008. godine boravio je u Ames-u, Iowa na Veterinary Colledge Iowa State University, Department of Veterinary Pathology tokom programa Diagnostic Skills Develompent.

 

Po rešenju Ministarstva pravde RS imenovan je za sudskog veštaka za oblast veterina – uža specijalnost patološka morfologija (Sl. glasnik RS 93/2011);

 

Član Etičkog komiteta VKS u periodu 2014-18;
Član Davis-Thompson fondacije, sekcija za Istočnu Evropu.

 

Kontakt tel: 035.8242.646
e-mail: igor.djordjevic@vsijagodina.com