Organizaciona šema

Delatnost VSI “Jagodina” odvija se kroz više organizacionih celina koje su oformljene prema vrsti posla koje obavljaju. Organizaciona šema data je na sledećem organogramu:

 

Upravni odbor

 

Direktor

 

• Kolegijum za kvalitet

 

• Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

• Rukodovilac za metrologiju

Sektor za zdravstvenu zaštitu životinja

 

1. Odeljenje za epizootiologiju i kliničku patologiju

 

2. Odeljenje za reprodukciju i patologiju reprodukcije

 

3. Odeljenje za promet farmaceutskih proizvoda za upotrebu u veterini

 

Sektor za laboratorijska ispitivanja

 

1. Odeljenje za mikrobiološko ispitivanje namirnica animalnog porekla

 

2. Odeljenje za kliničku mikrobiologiju i parazitologiju

 

3. Odeljenje za serološka ispitivanja

 

4. Odeljenje za molekularnu dijagnostiku

 

Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

 

Odeljenje za prijem uzoraka, pripremu podloga, pranje i sterilizaciju

 

Odeljenje za tretman infektivnog otpada