Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „JAGODINA“

 

Veterinarski specijalistički institut „Jagodina“ želi da bude uspešna organizacija u oblasti veterinarske medicine što ostvaruje primenom dobre kliničke i laboratorijske prakse, održavanjem statusa akreditovane laboratorije, unapređenjem rada laboratorija kroz uvođenje novih metoda i učestvovanje u istraživačkim projektima.

 

Politika kvaliteta VSI „Jagodina“ uzima u obzir poslovno okruženje (kontekst), strateško usmerenje i zasniva se na sledećem:

  • Stalno preispitivanje i zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja korisnika usluga i osnivača uz poštovanje zakonskih propisa i minimalne troškove;
  • Stalno preispitivanje sopstvene sposobnosti za zadovoljenje potreba korisnika, pre ugovaranja poslovnih angažmana ili prihvatanja zahteva za ispitivanje;
  • Uspostavljanje uzajamno korisnih odnosa i stalne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u okviru svoje delatnosti (korisnici usluga, isporučioci, društvo);
  • Stalno poboljšavanje nivoa kompetentnosti, svesti i zadovoljstva zaposlenih;
  • Utvrđivanje rizika i prilika u poslovanju, planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike, integrisanje tih mera u sve poslovne procese i njihovo vrednovanje;
  • Posvećenost načelu nepristrasnosti u cilju dobijanja validnog, realnog rezultata;
  • Realizacija laboratorijskih aktivnosti u skladu sa standardnom laboratorijskom uslugom;
  • Unapređivanje zaštite životne sredine i zadovoljavanje potreba društva;
  • Kontinuirano poboljšavanje učinka sistema menadžmenta kvalitetom.

 

Ovu politiku VSI „Jagodina“ će ostvarivati kroz uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi i akreditovanjem laboratorija za ispitivanje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

 

Za uspostavljanje ove politike kvaliteta odgovoran je direktor, a za sprovođenje su odgovorni svi zaposleni u VSI „Jagodina“.