Usluge

BAKTERIOLOŠKA ISPITIVANJA:

 

Vrsta uzorka: klinički materijal

 

• Izolacija identifikacija Salmonellae vrsta
• Prisustvo uzročnika američke kuge pčelinjeg legla (mikroskopski,izolacija, identifikacija)
• Kompletno aerobno ispitivanje materijala
• Kompletno anaerobno ispitivanje materijala
• Kompletno mikro aerofilno ispitivanje materijala
• Identifikacija i tipizacija bakterija-klasična
• Identifikacija i tipizacija bakterija – aglutinacija
• Identifikacija i tipizacija bakterija – API A
• Identifikacija i tipizacija bakterija – API E
• Antibiogram – za aerobe
• Antibiogram – za anaerobe
• Bakteriološki pregled mleka na mastite
• Bakteriološki pregled – brisevi
• Bakteriološki pregled – urina – urinokultura
• Bakteriološki pregled – feces
• Bakteriološki pregled – pčele
• Izolacija i determinacija gljivica i plesni
• Bakteriološki pregled na antraks
• Bakteriološki pregled jaja i embrioniranih jaja
•  Identifikacija Listeria monocytogenes

 

Vrsta uzorka: namirnice

 

• Utvrđivanje prisustva sulfitoredukujućih klostridije
• Utvrđivanje prisustva Salmonella vrsta
• Utvrđivanje prisustva Proteus vrsta
• Utvrđivanje prisustva E . coli
• Utvrđivanje prisustva koagulaza pozitivnih stafilokoka
• Utvrđivanje ukupnog broja kvasaca i plesni
• Utvrdjivanje broja somatskih ćelija u mleku
• Određivanje broja mikroorganizama
• Određivanje broja enterobakterija
• Određivanje broja E. coli
• Utvrđivanje prisustva i određivanje boja Listeria monocytogenes
• Organoleptički pregled namirnica
• Izolacija i determinacija plesni i kvasaca
• Utvrđivanje prisustva i određivanje broja Campylobacter spp
• Bakteriološki pregled meda i proizvoda
• Dokazivanje antibiotika u mleku
• Dokazivanje antibiotika u životnim namirnicama

 

Vrsta uzorka: hrana za životinje

 

• Određivanje ukupnog broja mikroorganizama
• Utvrđivanje Salmonella vrsta
• Određivanje broja plesni i kvasaca
• Izolacija i identifikacija Listeria monocytogenes
• Pregled na patogene sulfitoredukujućih klostridija
• Mikrobioloski pregled stočne hrane po Pravilniku
• Pregled na saprofitske bakterije – kvalitativan i kvantitativan
• Pregled na patogene aerobe
• Određivanje antibiotika mikrobiološkom metodom

 

Vrsta uzorka: vode za napajanje životinja i voda korišćena u procesu proizvodnje

 

• Određivanje ukupnog broja mezofilnih bakterija u 1ml
• Određivanje ukupnih koliformnih bakterija
• Dokazivanje koliformnih bakterija fekalnog porekla
• Dokazivanje streptokoka fekalnog porekla
• Dokazivanje Proteus vrsta
• Dokazivanje sulforedukujućih sporogenih anaeroba
• Dokazivanje prisustva Pseudomonas aeruginosa

 

 

PARAZITOLOŠKA ISPITIVANJA:

 

Vrsta uzorka: klinički materijal

 

• Pregled na trihinelozu metodom digestije
• Pregled pčela na varozu (mikroskopski)
• Pregled pčela na nozemozu (mikroskopski)
• Pregled pčela na akarozu (mikroskopski)
• Pregled pčela na tropilelozu
• Pregled pčela na etiniozu
• Koprološki pregled – nativan
• Nativni preparat na kokcidije
• Određivanje jačine invazije (kvanti. metodom sedimentacije i flotacije)
• Pregled krvnih razmaza
• Pregled kutanih isečaka na ektoparazite
• Pregled na ektoparazite živine
• Pregled na prisustvo parazita u mesu

 

 

SEROLOŠKA ISPITIVANJA:

 

Vrsta uzorka: klinički materijal

 

Prisustvo antitela protiv virusa Newcastle bolesti (heminhibicija)
Prisustvo antitela protiv virusa sindroma pada nosivosti (heminhibicija)
Prisustvo antitela protiv Brucella sp. (BAB, iELISA, cELISA)
Prisustvo Bacillus anthracis (izolacija, identifikacija, Ascoli precipitacija)
Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije kopitara (AGID – Coggins test)
Prisustvo antitela protiv virusa enzootske leukoze goveda (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa IBR/IPV (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa plavog jezika (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa Gumboro bolesti (iELISA, AGID)
Prisustvo antitela protiv virusa infektivnog bronhitisa živine (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa infektivnog laringotraheitisa živine (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa avijarne influence (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije pilića (iELISA)
Prisustvo antitela protiv Mycoplasma synoviae i Mycoplasma gallisepticum (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa PRRS (iELISA)
Prisustvo antitela protiv virusa virusne dijareje goveda (iELISA)
Prisustvo antitela protiv Leptosira spp. (mikroaglutinacija – liza)

 

 

OSTALE USLUGE:

 

Tuberkulinizacija životinja (u karantinu)
Retuberkulinizacija goveda i svinja
Ekspertiza na terenu
Uzorkovanje životnih namirnica
Uzorkovanje hrane za životinje
Uzorkovanje briseva
Uzorkovanje kliničkog materijala
Davanje stručnog mišljenja
Stručna edukacija
Konsalting u oblasti zdravstvene zaštite životinja, stočarske proizvodnje, proizvodnji hrane za životinje i proizvoda životinjskog porekla
Distribucija vakcina i dijagnostičkih sredstava
Promet lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i veterinarske opreme na veliko i malo.