Jelena Petković

Rođena je 09.07.1975. godine u Jagodini.

 

U Veterinarskom specijalističkom institutu „Jagodina“ je zaposlena od 01.12.2001. godine na mestu saradnika za ispitivanje namirnica animalnog porekla.

 

Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Jagodini završila je 1994. godine. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu završila je 2001. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Primena i razvoj testova molekularne biologije za genotipizaciju sojeva Campylobacter jejuni“ odbranila je 2005. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirala 2013. godine sa tezom pod nazivom „Analiza rizika prisustva Campylobacter jejuni u lancu proizvodnje živinskog mesa“. Užu specijalizaciju iz oblasti Tehnologija hrane animalnog porekla na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu završila je 2016. godine.

 

Stručno usavršavanje u inostranstvu:

 

Septembar 2004. godine:
Ames, Iowa, Iowa State University, Colledge of Agriculture – Norman E. Bourlag International Science and Technology Fellows Program
Učesnik Norman E. Borlaug programa za mlade naučnike u organizaciji USDA
Mesec dana rada u laboratoriji na Iowa State University u Ejmsu u Ajovi na problematici rezistencije Campylobacter vrsta na antibiotike

 

Novembar – decembar 2003. godine:
Učesnik u projektu rekonstrukcije laboratorija u lancu kontrole namirnica u Srbiji
Trening period u Belfastu, Severna Irska u trajanju od 6 nedelja. Obuka je sprovedena u Veterinarskom naučnom odseku u laboratoriji koja se bavi istraživanjima u oblasti Mycolasma – E. coli. Konkretan rad sproveden na projektu razvoja nove sendvič ELISA-e za E. coli O157.

 

Januar – oktobar 2003. godine:
Student/istraživač na MATFORSK – Norwegian Food Research Institute, Aas, Norveška
Projekat u vezi sa Campylobacter jejuni sa ciljem genotipizacije sojeva C. jejuni i razvoja DNK – baziranog testa za identifikaciju sojeva. Korišćene tehnike bile su Polimerase Chain Reaction (PCR), sekvencioniranje, hibridizacija celog genoma, kao i tradicionalne mikrobiološke tehnike.

 

Ministarstvo pravde RS donelo je rešenje o imenovanju za sudskog veštaka za oblast veterina – uža specijalnost Higijena i tehnologija hrane animalnog porekla (Sl.glasnik RS 93/2011).

 

Član je Srpskog veterinarskog društva, Veterinarske komore Srbije i Udruženja mikrobiologa Srbije.

 

Kontakt telefon: 035.8245.598
e-mail: jelena.petkovic@vsijagodina.com