Miroljub Dačić

Rođen je 31.07.1964. godine u Paraćinu.

 

Pripravnički staž obavio je u veterinarskoj stanici “Paraćin” u Paraćinu, a stručni ispit položio je 26.06.1993.godine. U veterinarskom specijalističkom institutu “Jagodina” zaposlen je od 18.10.1993.godine. Radi na mestu šefa Sektora za zdravstvenu zaštitu životinja.

 

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu završio je 1992.godine. Specijalističke studije završio je 1994. sa temom „Imunoprofilaksa živine na epizotološkom području Kragujevac” i stekao zvanje specijalista iz epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti. Magistarske studije i tezu „Uticaj Gamboro bolesti na ekonomske gubitke u živinarstvu na epizootiološkom području Šumadije i Pomoravlja” odbranio je 2005. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirao 2018. godine sa tezom pod nazivom “ Imunski odgovor koka nosilja u odgoju nakon primene rekombinantne vektorske i živih modifikovanih vakcina protiv infektivne burzalne bolesti”.

 

Ministarstvo pravde R.S. donelo je rešenje o imenovanju za sudskog veštaka za oblast veterina – uža specijalnost Zarazne bolesti životinja ( Sl. glasnik RS 93/2011).

 

Do sada je objavio 36 radova u domaćim i stranim stručnim i naučnim časopisima. Zbog potrebe kontinuirane edukacije odgovornog epizootiologa učestvovao je u obukama i poseduje sertifikate više treninga koje su sprovodili TAIEX, USDA, USAID, FAO, OIE i druge domaće i međunarodne organizacije. Pohađao je šestomesečni On-Line kurs i položio ispit iz „ ON-LINE Epidemiologije” sproveden od strane Iowa State Uni/versity (USA) u 2012. godini.

 

Član je Srpskog veterinarskog društva, Veterinarske komore Srbije, Udruženja veterinara Srbije za živinu i ptice i Evropske federacije veterinara za zdravstvenu zaštitu živine

 

Kontakt telefon: 035.8242.646
e-mail: miroljub.dacic@vsijagodina.com