Zoran Rašić

Rođen je 1960. godine u Jagodini.

Veterinarski fakultet u Beogradu završio 1985. godine.
Magistarski rad pod naslovom „Bakterijska flora priplodnih jaja ćuraka u fazama uskladištenja i inkubacije“ odbranio je na Katedri za mikrobiologiju Veterinarskog fakulteta u Beoigradu 1989. godine. Specijalistički rad iz oblasti mikrobiologije, pod naslovom „Značaj prisustva Salmonella Saint Paul u fazama proizvodnje priplodnih jaja, uzgoju i tovu ćuraka na farmi ćuraka u Svetozarevu“ odbranio je 1991. godine.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj temperature i formaldehida na preživljavanje Salmonella Saint Paul u priplodnim jajima ćuraka“ odbranio je 1993. godine.

Od januara 1986. godine u stalnom je radnom odnosu u Veterinarskom specijalističkom institutu „Jagodina“ u Jagodini, a funkciju direktora obavlja od 1999. godine.

U periodu 2003. – 2004.godine bio je na funkciji pomoćnika ministra za poljoprivredu – sektor za veterinarstvo.
Funkciju predsednika Veterinarske komore Srbije obavljao je u periodu 2006.-2010. godine. Predstavnik javne službe u Upravnom odboru Veterinarske komore Srbije u periodu 2010.-2014. godine.
Ministarstvo za nauku donelo je odluku o sticanju naučnog zvanja „naučni saradnik“ 2007. godine.
Univerzitet u Novom Sadu je 2009. godine doneo rešenje o izboru u zvanje docenta, nastavnika Univerziteta, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, za užu naučnu oblast „Bolesti životinja i higijena animalnih proizvoda“.
Nastavnik na Poljoprivrednom fakultetu – Departman za veterinarsku medicinu, Novi Sad, na predmetima Sudska veterinarska medicina i Zakonski propisi u veterinarstvu, u periodu 2009. – 2014. Koautor je udžbenika “Bolesti kaveznih ptica” (2009 ; ISBN 978-86-81043-44-8) i “Golubarstvo i bolesti golubova” (2011 ; ISBN 978-86-81043-57-8), što su osnovni udžbenici namenjeni studentima na integrisanim osnovnim akademskim i diplomskim studijama veterinarske medicine, čiji je izdavač Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. U domaćim i stranim naučnim časopisima objavio je oko 60 radova iz oblasti mikrobiologije i zdravstvene zaštite živine i ptica. Od 1990. godine je na listi stalnih sudskih veštaka za oblast veterina – uža specijalnost: zdravstvena zaštita živine i ptica (Sl. glasnik RS br.20/1991; 93/2011).
U periodu od 2012. do 2021. obavljao je poslove generalnog sekretara Akademije veterinarske medicine Srpskog veterinarskog društva.

 

Vlada Republike Srbije imenovala ga je 2019. godine za člana Saveta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

Za predsednika Akademije veterinarske medicine Srpskog veterinarskog društva izabran je 2021.

 

Na sednici Saveta Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, održanoj 13.juna 2023. izabran je za zamenika predsednika Saveta.

 

Kontakt tel: 035.8222.265
e-mail: zoran.rasic@vsijagodina.com